top of page

Ψηφιακές εφαρμογές │ Συμβουλευτική │ Business Development  │ Αρχιτεκτονική

Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ

Σύστημα κρατήσεων υπηρεσιών ξενοδοχείων

IBMS - Integrated Booking Management System

Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  κ α ι ν ο τ ό μ ο  σ ύ σ τ η μ α

δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  κ ρ α τ ή σ ε ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν

σ ε  ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς

Σε περιβάλλον εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή, κάθε πελάτης του ξενοδοχείου δύναται να ζήσει μια καινοτόμα ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Μέσω προσαρμοσμένου περιβάλλοντος διαδραστικής εικονικής περιήγησης σε  αντίστοιχους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου, η καινοτομική εφαρμογή μας επιτρέπει στο πελάτη τη πολλαπλή ταυτόχρονη κράτηση όλων των προσφερόμενων εσωτερικών ή εξωτερικών υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

 

Η υπηρεσία των κρατήσεων δύναται να είναι επί πληρωμή από τον πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, paypal ή άλλους τρόπους. Τα οφέλη για το ξενοδοχείο δύναται να είναι πολλαπλά (εισροές από κρατήσεις υπηρεσιών, προώθηση καινοτόμου προφίλ, marketing, αναγνώριση του χώρου, κλπ)

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Flash player, Αν αυτο δεν συμβαίνει, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εδώ

Ανακαλύψτε τη λειτουργία της εφαρμογής (αφήνοντας τον κέρσορα στα πεδία που αναβοσβήνουν)

numpoint

ΜΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή λειτουργεί σε διάφορα περιβάλλοντα (Windows, Android, Internet Mozilla Firefox, Internet Explorer, κλπ),   καθώς και σε διάφορα μέσα (PC, Tablet, Μobile, κλπ).

Στο διπλανό παράδειγμα  παρουσιάζεται η εφαρμογή ενδεικτικά μόνο σε διαδικτυακό περιβάλλον (για βελτιστοποίηση χρησιμοποιήστε PC windovs με εγκατάσταση του Flash player και οθόνη μέχρι 17'' (για μεγαλύτερες οθόνες η εφαρμογή χρειάζεται προσαρμογή για βέλτιστη απόδοση. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το Flash player, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εδώ )

Στη συνέχεια επιλέξετε την εικόνα και μετά Full Screen

Ψηφιακές εφαρμογές ξενοδοχείων
Hotel Virtual tour

Εικονική περιήγηση 360 σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ξενοδοχειακών μονάδων με δυνατότητα παράλληλης χρήσης πολυμέσων (διάδραση, κίνηση, κλπ) με άπειρες δυνατότητες.Η εφαρμογή δύναται να προσαρμοστεί (customizing) σε συγκεκριμένες ανάγκες. ενώ συνδέεται με διαδυκτιακές εφαρμογές (υπάρχουσες κρατήσεις online, κινητά, κλπ). 

Ειναι ένα εντυπωσιακό εργαλείο marketing και prestige μιας επιχείρησης (εκτός απο τη λειτουργικότητα ) ενώ οι ενδεικτικές δυνατότητες του παραδείγματος σχετίζονται με: Full Screen, Κεντρικός έλεγχος περιήγησης, Κεντρικό μενού σύνδεσης υπηρεσιών διαδικτύου, Πρόσβαση σε διαδραστικούς χάρτες, έλεγχος ταχύτητας, Online ενδειξη προσανατολισμού, επιλογή εμφάνισης χώρων, κλπ

Π ο λ υ μ ε σ ι κ ή  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή   ε ι κ ο ν ι κ ή   π ε ρ ι ή γ η σ η  σ ε  ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α   &  ά λ λ ο υ ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς  / ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς  χ ώ ρ ο υ ς

HVT - Hotel Virtual tour 360

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικτυακή εφαρμογή ενώ λειτουργεί σε διάφορα περιβάλλοντα, η χρήση της βελτιστοποιείται σε περιβάλλον Windows (προσθήση παράλληλων πολυμεσικών εργαλείων)

Στο διπλανό παράδειγμα, για βελτιστοποίηση χρησιμοποιήστε PC windovs με εγκατάσταση του Flash player και οθόνη μέχρι 17'' (για μεγαλύτερες οθόνες η εφαρμογή χρειάζεται προσαρμογή για βέλτιστη απόδοση). Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το Flash player, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εδώ

numpoint

Στη συνέχεια επιλέξετε την εικόνα και μετά Full Screen

Virtual tour - Πολυμεσική Εικονική περιήγηση
Πολυμεσική ανάδειξη πόρων

Π ο λ υ μ ε σ ι κ ή  δ ι α δ ρ α σ τ ι κ ή   ε φ α ρ μ ο γ ή &  π α ι δ α γ ω γ ι κ ή  π α ρ ο υ σ ί α σ η

Transhumance - Flying simulator

Μερική παρουσίαση

Δυναμικές πολυμεσικές εφαρμογές σε όλα τα ψηφιακά μέσα (DVD, Web, Tablet, Κινητό, κλπ). Οι εφαρμογές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε διαδραστικά παιδαγωγικά εργαλεία, παρουσιάσεις ανάδειξης υλικών & άϋλων εδαφικών πόρων (τόποι, ιστορικά γεγονότα, σύνδεση προϊόντων με τόπο παραγωγής, διαφημιστικές παρουσιάσεις υπηρεσιών και προϊόντων, ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών εργασιών, φοιτητικών διπλωματικών, κλπ.

Η πολυμεσική εφαρμογή κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ROUTES AND CIVILIZATION OF TRANSHUMANCE WORLD HERITAGE» (διακρατική συνεργασία του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER – μέτρο 421, υπομέτρο 421Β)  από τον συνδικαιούχο του έργου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου).

Η πολυμεσική εφαρμογή χαρτογραφεί τις διαδρομές μετακίνησης (από τα ορεινά προς τα πεδινά και το αντίστροφο) που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης ορεινής περιοχής του Ασπροποτάμου, προς την πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλίας μέχρι και την περιοχή των Φαρσάλων και αντιστρόφος, κατά τη διάρκεια του έτους αποσκοπώντας στην ανεύρεση της απαιτούμενης βοσκήσιμης έκτασης για τη διατροφή των κοπαδιών τους. Μέσα από το παρόν εργαλείο παρουσιάζονται πληροφορίες για τις διαδρομές των κοπαδιών, τα βασικά στοιχεία των τοπίων όπου περνούσαν, αλλά και οι σχέσεις και οι συναλλαγές που αναπτύσσονταν μεταξύ των νομαδικών και ντόπιων πληθυσμών.

Η καινοτομία της πολυμεσικής εφαρμογής συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι για πρώτη φορά καταγράφονται σ' ένα πολυμεσικό περιβάλλον μια σειρά πληροφοριών για τη βλαχόστρατα που, μεταξύ άλλων, σχετίζονται με τη συλλογή πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας, ζωντανές μαρτυρίες, ψηφιακή χαρτογραφική καταγραφή των διαδρομών της βλαχόστρατας με παράλληλη 2Δ - 3Δ ψηφιακή προσομοίωση και παρουσίαση αντίστοιχων κοινωνικο-οικονομικών, λαογραφικών, πολιτιστικών και στατιστικών στοιχείων.

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

Παρακάτω, παρουσιάζεται απόσπασμα από τη πολυμεσική παρουσίαση. Εάν επιθυμείτε να δείτε ολόκληρη τη πολυμεσική παρουσίαση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Βίντεο χαρτογράφησης ψηφιακής διαδρομής ανόδου

Βίντεο χαρτογράφησης ψηφιακής διαδρομής καθόδου

Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Flash player, Αν αυτο δεν συμβαίνει, μπορείτε να το εγκαταστήσετε εδώ

Επιλέξτε το πορτοκαλί μενού (επάνω αριστερά) για να ξεκινήσετε τη διαδραστική εφαρμογή

numpoint

CAD, VR

C A D,  Φ ω τ ο ρ ε α λ ι σ μ ό ς,  Κ ί ν η σ η,  Τ ε χ ν η τ ή 

π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α,  Χ ω ρ ι κ ή   π ρ ο σ ο μ ο ί ω σ η 

Ψηφιακά εργαλεία συνεισφοράς (σε συνδυασμό με τα πολυμεσικά εργαλεία) στην ανάδειξη υλικών και άϋλων πόρων (τόποι, ιστορικά γεγονότα, μύθοι, σύνεδση προϊόντων με τόπο παραγωγής, κλπ). Δημιουργία ψηφιακού σχεδιασμού και χωρικών προσομοιώσεων αρχιτεκτονικού χώρου και τοπίων, κίνηση και διαδραστική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο σε περιβάλλον τεχνητής πραγματικότητας. 

 

Δημιουργία ψηφιακών πόλεων (μελέτες διαδραστικής ανάπλασης, συμμετοχικός σχεδιασμός, χωρικές μελέτες με συνεργασία δήμων με πολίτες), Αρχιτεκτονική, πολεοδομική / τοπίου, χωροταξική κλίμακα, Ακουστική αρχιτεκτονική προσομοίωση, Ανάπτυξη προγραμματισμού Visual LISP σε περιβάλλον CAD (AutoCAD) (αυτοματοποίηση ψηφιακού σχεδιασμού, δημιουργία εφαρμογών σχεδιασμού βιομηχανικών και οικοδομικών προϊόντων, επίπλων, κλπ), Φωτορεαλισμός, Σύνδεση CAD - GIS - Multimedia, Διαδραστική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

numpoint

Προσαρμογή ιστοσελίδων / E-shop σε κινητά

Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς - κ α τ α σ κ ε υ ή  ι σ τ ο σ ε λ ί δ ω ν  &  e - s h o p  κ α ι  ε ι δ ι κ ό ς  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τ ο υ ς  σ ε  κ ι ν η τ ά   τ η λ έ φ ω ν α 

Τα τελευταία χρόνια η πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων αυξάνεται γεωμετρικά. Για να μπορεί κάποιος να περιηγηθεί με τρόπο βέλτιστο και εργονομικό θα πρέπει η ιστοσελίδα / e-shop να έχει προσχεδιαστεί / προσαρμοστεί κατάλληλα για κινητά τηλέφωνα αλλιώς η πλοήγηση της μέσω κινητών καθίσταται προβληματική και σχεδόν αδύνατη. 

Η numpoint αναλαμβάνει το σχεδιασμό / κατασκευή δυναμικών πολυμεσικών ιστοσελίδων / e-shop / διαδικτυακών παρουσιάσεων επιχειρήσεων  υψηλής αισθητικής και αποτελεσματικότητας με ειδική προσαρμογή τους για προσομοίωση και πλοήγηση σε κινητά τηλέφωνα (smartphones).

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

Προσαρμογή σχεδιασμού σε κινητά τηλέφωνα

Ενδεικτικά παραδείγματα

Σύστημα κρατήσεων ραντεβού

Σ ύ σ τ η μ α  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν  ε π α φ ώ ν  κ α ι κ ρ α τ ή σ ε ω ν  ρ α ν τ ε β ο ύ

Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης επαφών, κρατήσεων επαγγελματικών αραντεβού και συναντήσεων. Το σύστημα λειτουργεί διαδικτυακά, σε όλα τα ψηφιακά μέσα ενώ η δαιχείρισή του μπορεί να γίνει επίσης από κινητό τηλέφωνο (smart phone). Έχει τη δυνατότητα διαχείρισης διαθεσιμότητας από τον επαγγελματία (καθορισμός, αλλαγή, ακύρωση, κλπ), κράτησης από τον πελάτη (κράτηση, αλλαγή, ακύρωση, κλπ), αυτόματης ενημέρωσης (αποστολή email, sms), και άλλες πρακτικές δυνατότητες που συμβάλουν στην οργάνωση & εξυπηρέτηση  επαφών, στη μείωση κόστους, στην εξοικονόμιση χρόνου, στην εμφάση του καινοτόμου προφίλ του επαγγελματία, κλπ

Το σύστημα δύναται να εξυπηρετήσει γραφεία ελευθέρων επαγγελματιών (πχ. ραντεβού πελατών ή ιατρικών επισκεπτών σε ιατρεία, κλπ), εταιρείες (agenda - γραμματειακή υποστήριξη), φροντιστήρια (προσαρμογές ωρολ. προγραμμάτων, ραντεβού συναντήσεων, ιδιαίτερα μαθήματα), κέντρα αισθητικής (ραντεβού με πελάτες), κλπ

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

numpoint

GR    EN

bottom of page